Menu

WAŻNE

  

KANCELARIA PARAFIALNA CZYNNA:

poniedziałek i czwartek 08:45 (po Mszy św. porannej) – 11:00;
wtorek i piątek 18:45 (po Mszy św. wieczornej) – 20:00.

W sprawach nagłych (np. pogrzeb, wezwanie do chorego) jesteśmy do dyspozycji Parafian o każdej porze.

Kontakt telefoniczny:

probostwo, kancelaria - (32) 224 10 13

kapłan dyżurujący - (+48) 500 231 727

e-mail: laziska.gorne@katowicka.pl

 

Akcja Katolicka jest urzędem, to znaczy szczególnym miejscem organizowania laikatu, będącego w ścisłej współpracy z hierarchią Kościoła.

Zgodnie z charyzmatem Stowarzyszenia terenem jego działalności jest parafia, diecezja, Kościół lokalny. Misja ta na mocy sakramentów (chrztu, bierzmowania i małżeństwa) obejmuje działalność formacyjno-ewangelizacyjną oraz kulturalno – oświatową poprzez przykład osobisty jak również we współpracy z innymi na rzecz parafii, środowiska i otoczenia.

Obowiązkiem każdego członka jest kształtowanie chrześcijańskiego sumienia  poprzez:

 • realizowanie celów Akcji Katolickiej;
 • przestrzeganie postanowień statutu i regulaminów Akcji Katolickiej oraz stosowanie się do uchwał władz Akcji Katolickiej;
 • codzienna lektura Pisma Świętego;
 • wyznaczenie co najmniej jednej Mszy Świętej dla Akcji Katolickiej oraz pełne sakramentalne uczestnictwo;
 • ożywienie modlitwy i kontemplacji np. poprzez upowszechnienie modlitwy brewiarzowej świeckich;
 • uczestnictwo przynajmniej raz w roku w rekolekcjach zamkniętych;
 • pogłębienie znajomości nauki społecz­nej Kościoła poprzez systematyczną lek­turę dokumentów Kościoła;
 • organizowanie stałych spotkań forma­cyjnych;
 • organizowanie dni skupienia i rekolek­cji dla członków Akcji Katolickiej;
 • zaproponowanie lokalnych pielgrzy­mek Akcji Katolickiej do sanktuariów  znajdujących się na terenie diecezji.

logo akcja

Historia

Powstanie Akcji Katolickiej w kościele powszechnym poprzedziły ruchy katolickie działające we Francji, Belgii, Włoszech, Niemczech w XVIII i XIX wieku

Po raz pierwszy określenia Akcja Katolicka użył Papież Pius X w Encyklice "Il fermo proposito". Pius XI rozumiał Akcję Katolicką jako udział świeckich w hierarchicznym apostolstwie Kościoła. A celem było odnowienie życia katolickiego w rodzinie i społeczeństwie. Podmiotem działania AK miały być organizacje, przedmiotem zaś kształtowanie życia ludzkiego według zasad wiary najpierw u chrześcijan, a następnie za ich pośrednictwem także u niewierzących. Środki działania winny być dostosowane do sytuacji i możliwości ludzkich; metodę pracy wyznacza podporządkowanie się hierarchii kościelnej i poczucie osobistej odpowiedzialności członków.

- Akcja Katolicka w przedwojennym kościele polskim

W 1928 roku Biskupi polscy powołali Komisję Episkopatu ds. AK. Na konferencji w Poznaniu w 1930 roku, Episkopat podjął uchwałę o utworzeniu AK, opierając ją na statucie konstytucyjnym dla całego kraju, który zatwierdził Papież Pius XI. Pierwszym dyrektorem AK został bp Adamski, naczelnym asystentem kościelnym bp W. Dymek. W 1936 roku AK w sumie liczyła już ok. 660 tys. członków. Wybuch II wojny światowej przerwał działalność AK. Nie wznowiono już jej po zakończeniu wojny.

- Akcja Katolicka w Trzeciej Rzeczpospolitej

W styczniu 1993 roku, w trakcie wizyty "ad limina apostolorum" biskupów polskich w Watykanie, Papież Jan Paweł II, zwracając się do nich, powiedział między innymi: "Niezastąpionym ośrodkiem formacji apostolskiej świeckich są organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka, która niegdyś w Polsce była tak żywa i przyniosła tyle wspaniałych owoców. Trzeba wiec, aby na nowo odżyła. Bez niej bowiem infrastruktura zrzeszeń katolickich w Polsce byłaby niepełna".

W 1996 roku Episkopat Polski zatwierdził statut "Akcja Katolicka w Polsce".

- Akcja Katolicka w naszej parafii

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Ojca Świętego Jana Pawła II, w 2002 roku grupa inicjatywna zawiązała Parafialny Oddział AK w naszych comiesięcznych spotkaniach omawiane są tematy formacyjne, relacje z przeżytych wydarzeń takich jak rekolekcje, pielgrzymki, a nawet ciekawe książki i artykuły prasowe, w miarę możliwości organizujemy również spotkania z zaproszonymi gośćmi. Omawiane są także różne problemy naszej parafii, środowiska i otoczenia. Podejmowaliśmy działania pomocy bezrobotnym poprzez ich aktywizację, organizowano kursy wolontariatu, załażono Klub Pomocy Koleżeńskiej PRACA w łączności z Instytutem Partnerstwa Lokalnego w Katowicach, pracownię rękodzieła oraz zorganizowano pomoc dzieciom i młodzieży w nauce poprzez korepetycje. Obecnie te działania są zawieszone ze względu na brak zainteresowania. Bierzemy udział w organizacji rożnych konkursów literackich i turnieju szachowego. Prowadzimy comiesięczne spotkanie w Klubie Czytnika przy bibliotece parafialnej, organizując ciekawe prezentacje książek, spotkania autorskie i literackie oraz wyświetlając filmy.

Członkowie uczestniczą również w rekolekcjach, seminariach i wykładach, a bogata oferta Diecezjalnego Instytutu AK umożliwia sposobność spotkania się z ciekawymi ludźmi polityki, prasy, radia czy władz różnych szczebli i instytucji.

Angażowanie się w różne ruchy, akcje i działania między innymi w obronie dzieci nienarodzonych, invitro czy też eutanazja, w obronie podstawowych norm i zasad naszej wiary to nasza dewiza.

Patronem Akcji Katolickiej w Polsce jest Św. Wojciech i Św. Jan Paweł II.

Struktura organizacyjna Akcji Katolickiej:

Krajowy Instytut AK - Asystentem jest ks. Biskup Mirosław Milewski.

Archidiecezjalnym Asystentem Kościelnym Akcji Katolickiej archidiecezji Katowickiej jest  ks. Krzysztof Brachmański.

Parafialnym Asystentem Kościelnym jest ks. dr Grzegorz Śmieciński.

Prezesem Akcji Katolickiej w Polsce jest Urszula Furtak.

Prezesem Akcji Katolickiej w Archidiecezji jest Jerzy Karmański.

Prezesem Akcji Katolickiej w naszej parafii jest Bernard Bańczyk.

Spotkania odbywają się każdy ostatni poniedziałek miesiąca po Mszy Św. w domu katechetycznym. Wszystkie spotkania są otwarte dla chętnych i zainteresowanych.

Zachęta do współpracy:

 • jeśli chcesz pogłębić swoją wiarę,
 • jeśli chcesz lepiej poznać siebie i otoczenie (parafię) w którym żyjesz,
 • jeśli chcesz się podzielić czymś ciekawym,
 • jeśli lubisz czytać książki (Klub Czytelnika)
 • jeśli masz ciekawe propozycje czy tematy,

Zapraszamy!

Menu