Menu

WAŻNE

  

KANCELARIA PARAFIALNA CZYNNA:

poniedziałek i czwartek 08:45 (po Mszy św. porannej) – 11:00;
wtorek i piątek 18:45 (po Mszy św. wieczornej) – 20:00.

W sprawach nagłych (np. pogrzeb, wezwanie do chorego) jesteśmy do dyspozycji Parafian o każdej porze.

Kontakt telefoniczny:

probostwo, kancelaria - (32) 224 10 13

kapłan dyżurujący - (+48) 500 231 727

e-mail: laziska.gorne@katowicka.pl

 

INFORMACJA O SYSTEMIE SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW Z TERENU CMENTARZA.

Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 23, ust 1 ustawy o odpadach (Dz.U. z 2020r., poz. 797 tj.), „odpady są zbierane w sposób selektywny”. Zgodnie z §9 Regulaminu Cmentarza Parafialnego „na terenie cmentarza obowiązuje segregacja odpadów do wyznaczonych miejsc lub pojemników. W szczególności: zużyte kwiaty, wieńce, znicze szklane należy składać do wyznaczonych w tym celu pojemników. W pojemnikach tych zabrania się składowania odpadów po robotach kamieniarskich i budowlanych”.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z 2 stycznia 2020, poz. 10 w sprawie katalogu odpadów, odpady z cmentarza są klasyfikowane:

 • grupa 20 Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie,
 • podgrupa 20 02 Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy).

W podgrupie 20 02 odpady są zbierane selektywnie w punkcie gromadzenia odpadów (śmietniku) z podziałem na 2 frakcje wytwarzane przez korzystających z cmentarza:

 • 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji (poddawane kompostowaniu w kompostowniku),
 • 20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji – umieszczane w kontenerze.

Segregacja odpadów z cmentarza opiera się o prostą ale bezwzględną zasadę oddzielania 2 podstawowych frakcji:

 • ulegającej biodegradacji – kompostownik (części roślin, kwiaty naturalne bez wstążek),
 • nieulegającej biodegradacji – kontener (kwiaty sztuczne, znicze, wieńce sztuczne).

Zanieczyszczenie odpadów nieulegających biodegradacji 20 02 03 frakcją biodegradowalną może skutkować:

 • nieodebraniem odpadów przez przedsiębiorcę (z uwagi na inny charakter odpadów),
 • koniecznością dodatkowego zlecenia odbioru odpadów o innym kodzie np. zmieszanych,
 • karami administracyjnymi za brak segregacji odpadów.

Zanieczyszczenie odpadów ulegających biodegradacji 20 02 01 frakcją nie ulegającą biodegradacji skutkuje:

 • zanieczyszczeniem kompostu (np. tworzywami sztucznymi, szkłem), co powoduje jego niezdatność do wykorzystania,
 • umieszczaniem odpadów nieulegających biodegradacji w niewłaściwym miejscu (kompostowniku zamiast kontenerze), co może powodować sankcje karne wyżej opisane.

Obowiązek segregacji odpadów przez osoby korzystające ze śmietnika cmentarza jest bezwzględnie wymagany ponieważ:

 1. Parafia posiada umowę z firmą posiadającą wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 02 03.
 2. Parafia posiada opracowaną na własny koszt podstawową charakterystykę odpadów o kodzie 20 02 03 przez akredytowane laboratorium w 2020 roku.
 3. Parafia ponosi koszty związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów.
 4. Parafia podejmuje działania związane z promowaniem i organizowaniem selektywnego zbierania odpadów – wypełniając przepisy prawa w tym zakresie.

Brak stosowania zasad segregacji, jest zatem sprzeczne z dobrze pojętym interesem Parafii.

Menu