Regulamin cmentarza parafialnego

Regulamin cmentarza parafialnego

przy Parafii Matki Bożej Królowej Różańca Świętego

w Łaziskach Górnych

Kościół zawsze uważał zarówno cmentarze, jak i poszczególne groby, gdzie spoczywają ciała zmarłych, za miejsca święte. Prawo kanoniczne określa: „Miejscami świętymi są te, które przez poświęcenie lub błogosławieństwo, dokonane według przepisów ksiąg liturgicznych, przeznacza się do kultu Bożego lub na grzebanie wiernych” (kan. 1205 Kodeksu Prawa Kanonicznego). Cmentarz jest miejscem ciszy, modlitwy i zadumy, dlatego należy zachować spokój i uszanować jego świętość. Ciała wiernych, których Bóg powołał do siebie, oczekują tutaj na dzień zmartwychwstania. Celem zapewnienia im należnej czci oraz dla porządku i utrzymania właściwego stanu estetycznego powierza się cmentarz wraz z urządzeniami szczególnej dbałości osób wykonujących na jego terenie prace i odwiedzających groby swoich bliskich, zaleca się także stosowanie poniższego regulaminu.

 

Rozdział 1. Przepisy ogólne

§1.

Na użytek niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące definicje:

 1. Zarządzanie cmentarzem – usługi cmentarne i organizowanie usług cmentarnych, np. przyjmowanie zwłok do pochowania i zawieranie umów o użytkowanie grobu, przyjmowanie ofiar cmentarnych, prowadzenie przewidzianej prawem ewidencji i dokumentacji, utrzymanie porządku, wykonywanie wszelkich prac związanych z ogrodzeniem, zagospodarowaniem i utrzymaniem terenu cmentarza – które to czynności należą do kompetencji zarządcy cmentarza.
 2. Usługi pogrzebowe – eksportacja zwłok z miejsca zgonu do miejsca przechowywania, przewóz zwłok w kraju i za granicą, przechowywanie zwłok, przygotowanie zwłok do pogrzebu, przygotowanie miejsca na cmentarzu, wykonywanie (kopanie i zasypywanie) grobu, transport zwłok z miejsca przechowywania do kaplicy cmentarnej, załatwianie wszelkich spraw związanych z pochówkiem, pochówek z asystą pogrzebową, uformowanie grobu, ekshumacja zwłok i szczątków ludzkich, spopielenie oraz murowanie komór grobowych, sprzedaż akcesoriów pogrzebowych.
 3. Dysponent grobu – osoba, która złożyła ofiarę za miejsce grzebalne i jest uprawniona
  do podejmowania decyzji w sprawie grobu jako posiadająca prawo do grobu.
 4. Prawo do grobu – określenie zakresu, czyli przedmiotu osobistych i materialnych uprawnień najbliższej rodziny wobec miejsca pochowania bliskiej osoby.

§2.

Właścicielem i zarządcą cmentarza jest Parafia Matki Bożej Królowej Różańca Świętego w Łaziskach Górnych, na której spoczywa obowiązek zachowania katolickiego charakteru cmentarza i jego utrzymania zgodnie z przeznaczeniem.

§3.

Parafia jest właścicielem gruntów, drzewostanu i grobów jako ściśle związanych z gruntem oraz wszystkich urządzeń znajdujących się na terenie cmentarza. Za właścicieli nagrobków uważa się dysponentów grobów.

§4.

Bieżące zarządzanie cmentarzem wykonuje proboszcz lub administrator parafii, lub upoważniony przez niego na podstawie odrębnej umowy podmiot, zwany administratorem cmentarza.

§5.

 1. Do zadań zarządcy w szczególności należy:
 2. piecza nad godnym i spokojnym przebiegiem uroczystości pogrzebowych;
 3. sprawowanie nadzoru nad czynnościami przygotowania grobu (miejsca spoczynku)
  i uporządkowania otoczenia grobu po czynnościach związanych z pochówkiem
  lub ekshumacją, czuwanie nad prawidłowym wykonaniem robót (uwzględniając szacunek
  do szczątków ludzkich znajdujących się już w ziemi) – jeśli usługi te wykonuje inny przedsiębiorca;
 4. nadzór architektoniczno-urbanistyczny, sanitarny i porządkowy;
 5. prowadzenie dokumentacji cmentarza wynikającej ze stosownych przepisów prawa państwowego;
 6. utrzymywanie porządku, w tym utrzymywanie we właściwym stanie technicznym dróg dojazdowych wewnętrznych, np. utrzymanie alejek, zamiatanie i odśnieżanie dróg, utrzymywanie we właściwym stanie dostępu do pól grzebalnych oraz urządzeń sanitarnych
  i wodno-kanalizacyjnych, zbieranie i wywóz śmieci;
 7. konserwacja małej architektury oraz kaplicy przedpogrzebowej i budynków gospodarczych;
 8. planowanie, zakładanie i utrzymywanie zieleni, np. koszenie trawy, grabienie liści, pielęgnacja drzew i krzewów, nasadzenia;
 9. udostępnianie infrastruktury cmentarza;
 10. wykonywanie wszelkich innych prac związanych z zagospodarowaniem i utrzymaniem cmentarza, w tym przygotowanie pól grzebalnych zgodnie z planem zagospodarowania cmentarza.
 11. Część ww. zadań zarządca cmentarza może zlecić administratorowi cmentarza poprzez zawarcie umowy o administrowanie nieruchomością.

 

Rozdział 2. Postanowienia porządkowe

§6.

Dla wykonywania prac cmentarz otwarty jest codziennie: w porze letniej (od 1 kwietnia do 2 listopada) od godziny 7.00 do 21.00, a w porze zimowej (od 3 listopada do 31 marca) od godziny 8.00 do 19.00. Nawiedzanie cmentarza możliwe jest przez całą dobę.

§7.

Osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązane są do poszanowania świętości miejsca, do zachowania ciszy i szacunku należnego osobom zmarłym oraz do dbania o czystość i porządek. Za małoletnich odpowiedzialność ponoszą prawni opiekunowie.

§8.

Na terenie cmentarza w szczególności niedozwolone jest:

- zakłócanie ciszy, porządku i powagi miejsca,

- podejmowanie prac na cmentarzu poza godzinami otwarcia,

- przebywanie w stanie nietrzeźwym, spożywanie napojów alkoholowych i środków odurzających, palenie papierosów,

- wprowadzanie zwierząt,

- niszczenie zieleni,

- niszczenie lub samowolne przenoszenie elementów małej architektury,

- prowadzenie akwizycji, umieszczanie reklam i rozkładanie wizytówek,

- prowadzenie handlu,

- zabudowanie grobu wykraczające poza powierzchnię miejsca grzebalnego,

- samowolne wykonywanie prac budowlanych i kamieniarskich,

- ustawianie ławek, ogrodzeń, sadzenie drzew i krzewów, utwardzanie gruntu wokół miejsc grzebalnych i tym podobne bez zgody zarządcy cmentarza,

- usuwanie lub niszczenie na grobach tablic i napisów dotyczących osób tam pochowanych,

- zabieranie wszelkiego rodzaju roślin, sztucznych kwiatów i wiązanek, zniczy z cudzych grobów,

- wjeżdżanie pojazdami bez zgody zarządcy cmentarza,

- chodzenie po urządzonych miejscach grzebalnych,

- wyrzucanie śmieci w miejscach niedozwolonych, wyrzucanie śmieci niepochodzących z cmentarza, wypalanie śmieci.

§9.

Na terenie cmentarza obowiązuje segregacja odpadów do wyznaczonych miejsc lub pojemników. W szczególności: zużyte kwiaty, wieńce, znicze szklane należy składać do wyznaczonych w tym celu pojemników. W pojemnikach tych zabrania się składowania odpadów po robotach kamieniarskich i budowlanych.

§10.

 1. Dysponent grobu jest zobowiązany do stałej troski o stan i wygląd grobu, nagrobka oraz bezpośredniego obejścia grobu przez cały okres dysponowania prawem do grobu, tj. przez 20 lat w odniesieniu do grobu ziemnego lub 50 lat w odniesieniu do grobu murowanego.
 2. Zieleń wysoka znajduje się pod opieką zarządcy cmentarza. Dysponenci grobów nie mogą we własnym zakresie wykonywać sadzenia, wycinki ani innej zmiany stanu drzew i wysokich krzewów rosnących w alejach cmentarnych lub na grobach.

§11.

Za zniszczenia i szkody powstałe w związku z działaniem siły wyższej, sił przyrody, wyłącznej winy osoby trzeciej np. kradzież i akty wandalizmu, zarządca cmentarza nie ponosi odpowiedzialności.

§12.

Kształt nagrobków i pomników, umieszczone na nich napisy i użyta symbolika nie mogą naruszać wyznaniowego charakteru cmentarza.

§13.

W przypadku powstania zniszczeń lub uszkodzeń nagrobka bądź pomnika dysponent grobu jest wzywany do wykonania naprawy w terminie określonym w wezwaniu. Jeżeli naprawa nie zostanie wykonana, zarządca cmentarza jest upoważniony do zlecenia rozebrania nagrobka lub pomnika na koszt dysponenta.

§14.

Biuro cmentarza znajduje się w Kancelarii Parafialnej przy ul. Kościelnej 4 w Łaziskach Górnych i czynne jest w godzinach urzędowania kancelarii. W sprawach pilnych możliwy jest kontakt telefoniczny pod numerem (32) 2241013 lub +48 500 231 727.

 

Rozdział 3. Zasady wykonywania prac i usług przez podmioty niezależne od zarządcy cmentarza

§15.

Wykonywanie wszelkich prac na terenie cmentarza – w szczególności w zakresie usług pogrzebowych oraz prac kamieniarskich i brukarskich – wymaga uzyskania od zarządcy cmentarza pisemnego zezwolenia na wykonanie usługi zgodnie z załącznikami nr 2 lub 3.

§16.

Wszyscy wykonawcy mają prawo do świadczenia usług – w szczególności w zakresie usług pogrzebowych (w tym wykonywania grobów) oraz prac kamieniarskich i brukarskich – na jednakowych warunkach.

§17.

Zarządca cmentarza lub osoby przez niego upoważnione mają prawo do kontroli dokumentu uwierzytelniającego prowadzenie działalności gospodarczej oraz zlecenia na organizację pogrzebu.

§18.

Wykonawca usług pogrzebowych przed rozpoczęciem prac na terenie cmentarza obowiązany jest powiadomić o tym administratora cmentarza. Dane administratora dostępne są w kancelarii parafialnej, na stronie internetowej parafii oraz w gablocie parafialnej.

§19.

Wykonawcy usług pogrzebowych zobowiązani są do przestrzegania przepisów prawa w zakresie świadczonych usług.

§20.

Wykonawcy zobowiązani są do zachowania czci wobec zmarłych oraz powagi miejsca kultu religijnego, a w szczególności swoimi działaniami nie mogą w jakikolwiek sposób zakłócać przebiegu uroczystości pogrzebowych.

§21.

Wykonawcy ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty wyrządzone w mieniu cmentarza i osób trzecich oraz zobowiązani są do naprawienia wyrządzonej przez siebie szkody i zadośćuczynienia osobom poszkodowanym. Wykonawcy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za działania i zaniechania swoich pracowników realizujących prace i usługi na terenie cmentarza.

§22.

Organizacja pogrzebu pozostaje po stronie uprawnionego do tego podmiotu.

§23.

Organizatorzy pogrzebów zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa oraz postanowień niniejszego regulaminu.

§24.

Zarządca cmentarza może zastosować wobec wykonawcy czasowy lub stały zakaz działalności na cmentarzu w przypadku stwierdzenia:

 1. rażących uchybień przy wykonywaniu prac lub usług;
 2. nieprzestrzegania przez wykonawcę postanowień regulaminu;
 3. uchybienia wymogom liturgii i zasadom obowiązującym w miejscu świętym.

§25.

Usytuowanie grobu musi być zgodne z planem zagospodarowania cmentarza oraz musi zachowywać wymiary grobu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§26.

Osoby oraz podmioty wykonujące groby, wszelkie prace budowlane i kamieniarskie zobowiązane są do:

 1. powiadomienia administratora cmentarza przed rozpoczęciem prac na terenie cmentarza;
 2. przestrzegania przepisów BHP przy prowadzonych robotach;
 3. zabezpieczenia rejonu prowadzenia robót przed dostępem osób przypadkowych;
 4. kopania grobu w miejscu i w sposób wskazany przez administratora cmentarza;
 5. wykonania grobu zgodnie z wymiarami określonymi przez prawo;
 6. wyłożenia miejsca odkopu gruntu z kopanego grobu folią lub innymi materiałami zabezpieczającymi przed zanieczyszczeniem;
 7. uporządkowania miejsca prowadzenia robót wraz z terenem przyległym po zakończeniu prac oraz usunięcia poza teren cmentarza odpadów budowlanych i innych zbędnych materiałów;
 8. zgłoszenia u administratora cmentarza faktu zakończenia kopania i zamknięcia grobu, a także zakończenia prac budowlanych i kamieniarskich.

§27.

Osoby i podmioty kopiące grób ponoszą odpowiedzialność za wszelkie ewentualne wypadki i szkody powstałe w związku z wykonywanymi robotami do czasu odbioru zamkniętego grobu przez administratora cmentarza.

§28.

Wszelkie prace budowlane mogą być realizowane przez dysponenta grobu lub upoważnionych przez niego wykonawców na podstawie udzielonego im pełnomocnictwa lub umowy, po uprzednim uzyskaniu zezwolenia zarządcy cmentarza.

§29.

Usługi kamieniarskie, np. postawienie lub naprawa nagrobka, mogą być świadczone przez wykonawców po uzyskaniu pisemnego zezwolenia zarządcy cmentarza z zachowaniem § 30. Wzory dokumentów zezwolenia i oświadczeń określają załączniki nr 3, 4, 5 do regulaminu.

§30.

Wymiary stawianego na grobie nagrobka nie mogą przekraczać:

- 190 x 90 cm dla grobu pojedynczego ziemnego;

- 190 x 170 cm dla grobu podwójnego ziemnego;

- 100 x 50 cm dla grobu dziecięcego;

- 230 x 110 cm dla grobu murowanego pojedynczego;

- 230 x 220 cm dla grobu murowanego podwójnego.

§31.

Usługi i prace kamieniarskie przy grobach mogą być wykonywane tylko w dni robocze oraz w sobotę w godzinach otwarcia cmentarza po uprzednim uzyskaniu zgody zarządcy cmentarza i zgłoszeniu terminu prac administratorowi cmentarza.

§32.

Wykonawcy usług kamieniarskich zobowiązani są – na wezwanie zarządcy cmentarza lub osób przez niego upoważnionych – okazać zezwolenie na prowadzenie prac kamieniarskich. W przypadku braku zezwolenia na prowadzenie prac kamieniarskich zarządca cmentarza ma prawo zabronić wykonywania usług kamieniarskich i nakazać opuszczenie terenu cmentarza, a w razie potrzeby wezwać odpowiednie służby porządkowe lub policję.

 

Rozdział 4. Pozostałe unormowania

§33.

Powyższy regulamin przedkłada się osobom wybierającym pogrzeb na cmentarzu parafialnym. Osoby te powinny wówczas złożyć oświadczenie według wzoru jak w załączniku nr 6 do niniejszego regulaminu.

§34.

Uzupełnieniem regulaminu jest dokument II Synodu Archidiecezji Katowickiej „Wskazania dotyczące zarządzania cmentarzami parafialnymi w archidiecezji katowickiej”, stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu.

§35.

Użycie grobu do ponownego pochówku regulują obowiązujące przepisy prawa państwowego.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa kanonicznego oraz normy prawa polskiego.

§36.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie dnia 2 listopada 2020 r. po zatwierdzeniu przez Parafialną Radę Duszpasterską oraz Radę do spraw Ekonomicznych przy Rzymskokatolickiej Parafii Matki Bożej Królowej Różańca Świętego w Łaziskach Górnych.

 

 

Załącznik nr 1 do regulaminu cmentarza parafialnego Łaziska Górne z dnia 2 listopada 2020 r. - Wskazania dotyczące zarządzania cmentarzami parafialnymi w archidiecezji katowickiej (dokument II Synodu Archidiecezji Katowickiej)

Załącznik nr 2 do regulaminu cmentarza parafialnego Łaziska Górne z dnia 2 listopada 2020 r. - ZEZWOLENIE NA WYKONANIE GROBU

Załącznik nr 3 do regulaminu cmentarza parafialnego Łaziska Górne z dnia 2 listopada 2020 r. - ZEZWOLENIE NA POSTAWIENIE / NAPRAWĘ NAGROBKA

Załącznik nr 4 do regulaminu cmentarza parafialnego Łaziska Górne z dnia 2 listopada 2020 r. - Oświadczenie wykonawcy nagrobka

Załącznik nr 5 do regulaminu cmentarza parafialnego Łaziska Górne z dnia 2 listopada 2020 r. - Oświadczenie

Załącznik nr 6 do regulaminu cmentarza parafialnego Łaziska Górne z dnia 2 listopada 2020 r. - Oświadczenie

Kancelaria parafialna

Poniedziałek
08:45-11:00

Wtorek
18:30-20:00

Czwartek
08:45-11:00

Piątek
18:30-20:00

Środa, Sobota, Niedziela
nieczynna

W sprawach pogrzebu:
o każdej porze

Spowiedź święta

W niedziele i uroczystości nakazane:
15 minut przed rozpoczęciem Mszy św.

Od poniedziałku do soboty:
30 minut przed rozpoczęciem Mszy św.

Spowiedź dla dzieci:
pierwszy piątek miesiąca 16:00-16:30

Spowiedź dla młodzieży:
pierwszy piątek miesiąca 18:45-19:00

Nabożeństwo patronalne

Każda środa
godz. 17:30

Msze święte

Niedziele i święta:
07:00, 08:30, 10:00, 11:30, 15:00, 17:00

Od poniedziałku do piątku:
08:00, 18:00

Soboty i dni przedświąteczne:
08:00, 17:00

Msza szkolna:
1. piątek miesiąca o godz. 16:30

Msza dla młodych:
1. piątek miesiąca o godz. 19:00

Nieszpory niedzielne:
16:00 (oprócz wakacji)

Kontakt

Rzymskokatolicka Parafia 
Matki Bożej Królowej Różańca Świętego
w Łaziskach Górnych

ul. Kościelna 4
43-170 Łaziska Górne

Telefon:
    32 224 10 13
    +48 500 231 727

[email protected]

Konto: ING Bank Śląski 
70 1050 1634 1000 0007 0182 1449

NIP: 635-15-82-456